ประโยชน์ของยางหล่อดอก

1 มีนาคม 2564

ประโยชน์ของยางหล่อดอก

1. ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ

โครงยางเรเดียลที่ผ่านการใช้งานที่เหมาะสม และได้รับการดูแลอย่างถูกต้องสามารถ ส่งหล่อได้ ทําให้ลดต้นทุนค่าขนส่งต่อกิโลเมตร ซึ่งเท่ากับเป็นการลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจด้วย


2. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตยางหล่อดอกเรเดียลใช้น้ำมันในกระบวนการผลิตน้อยกว่าการผลิตยางใหม่ 68% ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำมันที่อยู่จำกัด

หล่อดอกกับ “บริดจสโตน บันแดก” เสมือนได้ยางใหม่

 
 

คุณภาพของโครงยาง

1. ความลึกร่องดอกยางเหลือไม่น้อยกว่า 3 มม.
2. หน้ายางมีรอยตําทะลุไม่เกิน 1 จุด และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 8.0 มม.
3. บริเวณแก้มยางไม่มีรอยบาดตําทะลุ และเว้า - นูน
4. บริเวณขอบยาง ไม่มีรอยฉีกขาด การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง

คุณภาพของหน้ายาง

• ใช้เนื้อยางสูตรเดียวกับยางใหม่ จึงมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานเทียบเท่ายางใหม

กระบวนการหล่อดอก

• ทุกขั้นตอนมีการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด และมีการตรวจสอบคุณภาพ ให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานก่อนส่งถึงมือผู้ใช้ยาง

หลักเกณฑ์ทั่วไปของโครงยาง ที่ลูกค้าสามารถส่งหล่อได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

1. ความลึกร่องดอกยางเหลือไม่น้อยกว่า 3 มม.
2. หน้ายางมีรอยตําทะลุไม่เกิน 1 จุด และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 8.0 มม.
3. บริเวณแก้มยางไม่มีรอยบาดตําทะลุ และเว้า - นูน
4. บริเวณขอบยาง ไม่มีรอยฉีกขาด การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

 

ประโยชน์ของยางหล่อดอก

1 มีนาคม 2564

ประโยชน์ของยางหล่อดอก

1. ช่วยลดต้นทุนทางธุรกิจ

โครงยางเรเดียลที่ผ่านการใช้งานที่เหมาะสม และได้รับการดูแลอย่างถูกต้องสามารถ ส่งหล่อได้ ทําให้ลดต้นทุนค่าขนส่งต่อกิโลเมตร ซึ่งเท่ากับเป็นการลดต้นทุนในการดําเนินธุรกิจด้วย


2. เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

กระบวนการผลิตยางหล่อดอกเรเดียลใช้น้ำมันในกระบวนการผลิตน้อยกว่าการผลิตยางใหม่ 68% ซึ่งช่วยลดการใช้ทรัพยากรน้ำมันที่อยู่จำกัด

หล่อดอกกับ “บริดจสโตน บันแดก” เสมือนได้ยางใหม่

 
 

คุณภาพของโครงยาง

1. ความลึกร่องดอกยางเหลือไม่น้อยกว่า 3 มม.
2. หน้ายางมีรอยตําทะลุไม่เกิน 1 จุด และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 8.0 มม.
3. บริเวณแก้มยางไม่มีรอยบาดตําทะลุ และเว้า - นูน
4. บริเวณขอบยาง ไม่มีรอยฉีกขาด การใช้น้ํามันเชื้อเพลิง

คุณภาพของหน้ายาง

• ใช้เนื้อยางสูตรเดียวกับยางใหม่ จึงมีประสิทธิภาพ และอายุการใช้งานเทียบเท่ายางใหม

กระบวนการหล่อดอก

• ทุกขั้นตอนมีการควบคุมคุณภาพอย่างใกล้ชิด และมีการตรวจสอบคุณภาพ ให้ได้ตามเกณฑ์ มาตรฐานก่อนส่งถึงมือผู้ใช้ยาง

หลักเกณฑ์ทั่วไปของโครงยาง ที่ลูกค้าสามารถส่งหล่อได้ เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

 

1. ความลึกร่องดอกยางเหลือไม่น้อยกว่า 3 มม.
2. หน้ายางมีรอยตําทะลุไม่เกิน 1 จุด และขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางไม่เกิน 8.0 มม.
3. บริเวณแก้มยางไม่มีรอยบาดตําทะลุ และเว้า - นูน
4. บริเวณขอบยาง ไม่มีรอยฉีกขาด การใช้น้ำมันเชื้อเพลิง