เงื่อนไขการใช้งานเว็บไซต์ BRIDGESTONE

ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์บริดจสโตน (BRIDGESTONE)

         ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์ www.bridgestonetruckcenter.com/ (“เว็บไซต์”) เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (“บริดจสโตน”) โดยการใช้เว็บไซต์นี้จะอยู่ภายใต้ข้อกำหนดการใช้เหล่านี้ (“ข้อกำหนด”)

 

         กรุณาอ่านข้อกำหนดอย่างละเอียดก่อนการเข้าใช้เว็บไซต์ เนื่องจากการเยี่ยมชม การเข้าใช้ หรือการเชื่อมโยงใดๆ มายังเว็บไซต์นี้ หมายถึงคุณยอมรับข้อกำหนดการใช้เว็ปไซต์ กรุณาอย่าใช้เว็บไซต์นี้ หากคุณไม่ยอมรับในข้อกำหนดเหล่านี้

1. การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดการใช้

          บริดจสโตนขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือยกเลิกข้อความใดๆ ในข้อกำหนดการใช้นี้ ไม่ว่าในเวลาใดก็ตาม ในกรณีที่บริดจสโตนพิจารณาแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อความใด ๆ ในข้อกำหนดนี้ บริดจสโตนจะประกาศแจ้งการแก้ไขให้ทราบในส่วนนี้ของเว็บไซต์ โดยการแก้ไขจะมีผลทันทีเมื่อได้ประกาศแจ้งในเว็บไซต์ คุณควรเยี่ยมชมเว็บไซต์ในส่วนข้อกำหนดการใช้นี้อย่างสม่ำเสมอ เพื่อคุณจะได้รับรู้เมื่อมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ

2. ข้อปฏิเสธความรับผิดทั่วไป

          ข้อมูลในเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น มิได้มีวัตถุประสงค์เพื่อการให้คำแนะนำโดยผู้เชี่ยวชาญ ดังนั้น คุณไม่ควรใช้ข้อมูลของสินค้าหรือบริการซึ่งจัดทำขึ้นในเว็บไซต์นี้ในการตัดสินใจโดยไม่ได้ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญ

3. ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และทรัพย์สินทางปัญญา

         ก. กรรมสิทธิ์

         บรรดาข้อมูล เนื้อหา และสิ่งใดๆ ในเว็บไซต์นี้จัดทำขึ้นโดยบริดจสโตน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะรหัสคอมพิวเตอร์ รูปแบบ ข้อความ รูปวาด รูปภาพ ภาพพิมพ์ เสียงบันทึก และวีดิทัศน์ รวมทั้ง ลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร หรือทรัพย์สินทางปัญญาใด ๆ หรือสิ่งใด ๆ อันประกอบขึ้นเป็นเว็บไซต์ หรือส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งเว็บไซต์นี้ (รวมเรียกว่า “เนื้อหา”) เป็นทรัพย์สินของบริดจสโตน ผู้อนุญาต และ/หรือ บริษัทในเครือบริดจสโตน แต่เพียงผู้เดียว และได้รับความคุ้มครองภายใต้กฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาไทยและนานาชาติ

         บริดจสโตนและผู้อนุญาต เป็นผู้มีสิทธิในเนื้อหาของเว็บไซต์นี้ทั้งหมด เนื้อหาของเว็บไซต์นี้ไม่อาจแก้ไข คัดลอก เผยแพร่ ดาวน์โหลด แสดง ส่งอีเมล์ ส่งผ่าน ทำขึ้น หรือขาย ไม่ว่าในรูปแบบใดหรือวิธีการใด และไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนแห่งเนื้อหานั้น โดยมิได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้เป็นเจ้าของโดยชอบเสียก่อน

         บริดจสโตนให้สิทธิท่านในการแสดงและจัดพิมพ์เนื้อหาแห่งเว็บไซต์นี้ได้ (นอกจากการใช้รหัสคอมพิวเตอร์) เพื่อการใช้ประโยชน์ส่วนบุคคล อันมิใช่เพื่อประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เท่านั้น โดยมีเงื่อนไขว่า ในการใช้เนื้อหาที่ได้รับอนุญาตดังกล่าวนี้ ท่านจะต้องไม่แก้ไขดัดแปลง ทำซ้ำ ส่งต่อ เผยแพร่ แสดงแก่สาธารณชน หรือทำขึ้น หรือสร้างสรรค์งานอันพัฒนาขึ้นโดยใช้เนื้อหาดังกล่าว อีกทั้ง ท่านจะต้องสงวนรักษาไว้ซึ่งบรรดาลิขสิทธิ์และสิทธิใด ๆ ในเนื้อหาในเว็บไซต์นี้

         เนื้อหาที่ปรากฎในเว็บไซต์นี้ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อวัตถุประสงค์เชิงบริการ หรือการให้ข้อมูลใดๆ ซึ่งมิได้มาจาก บริดจสโตน หรือในลักษณะที่อาจทำให้ผู้บริโภคเกิดความสับสน หรือเป็นการใช้เพื่อดูหมิ่นบริดจสโตนหรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าในทางใดๆ อนึ่ง สิทธิซึ่งบริดจสโตนได้ให้ไว้ในเว็บไซต์นี้ ถือว่าเป็นอันยกเลิกโดยอัตโนมัติหากท่านได้กระทำการใดๆ อันเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงการใช้นี้ ในกรณีที่ท่านถูกยกเลิกสิทธิในการใช้เนื้อหา ท่านจะต้องทำลายเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้ใช้ หรือจัดพิมพ์จากเว็บไซต์นี้ทันที

         เพื่อเป็นการหลีกเลี่ยงข้อสงสัยใดๆ ที่อาจมี เครื่องหมายการค้าบริดจสโตน และบรรดาเครื่องหมายการค้าอื่นใดอันได้แสดงอยู่ในเว็บไซต์นี้ เป็นทรัพย์สินที่ได้รับความคุ้มครองของบริดจสโตนและบริษัทในเครือเท่านั้น ท่านห้ามใช้ คัดลอก หรือลอกเลียนแบบ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริดจสโตนก่อน

4. ลิงค์

          ท่านสามารถเข้าถึงเว็บไซต์อื่นผ่านลิงค์บนเว็บไซต์นี้ โดยข้อกำหนดการใช้จะใช้กับเว็บไซต์นี้เท่านั้น ไม่ใช้บังคับแก่เว็บไซต์อื่น ในทำนองเดียวกัน ท่านอาจเข้าสู่เว็บไซต์นี้ผ่านทางลิงค์ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์อื่น ซึ่งข้อกำหนดการใช้ของเว็บไซต์ดังกล่าวนั้นก็มิได้ใช้บังคับกับเว็บไซต์นี้เช่นกัน บริดจสโตนไม่ต้องรับผิดชอบในข้อกำหนด หรือข้อมูลอื่นใดที่อยู่นอกเหนือจากเว็บไซต์นี้ ไม่ว่าจะสามารถเข้าถึงได้ด้วยช่องทางใด บริดจสโตนขอให้ท่านตรวจสอบข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์ดังกล่าวก่อนการใช้งาน

          ลิงค์ที่สามารถเข้าถึงเว็บไซต์หรือข้อมูลของบุคคลอื่น มิได้หมายความโดยตรงหรือโดยนัยว่าบริดจสโตนรับรอง สนับสนุน เป็นหุ้นส่วน หรือให้การแนะนำซึ่งข้อมูล ผลิตภัณฑ์ หรือบริการของบุคคลนั้น

5. พื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็น การประเมิน และบทวิจารณ์ของลูกค้า

          ก. พื้นที่แสดงความคิดเห็น

          เว็บไซต์นี้ได้เปิดโอกาสให้ท่านได้โพสต์หรือแสดงความคิดเห็นของท่านผ่านหลากหลายช่องทาง รวมถึงพื้นที่สำหรับบทวิจารณ์ จดหมายข่าว อีเมล์ บล๊อค และบทความต่าง ๆ (รวมเรียกว่า “พื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็น”) เพื่อวัตถุประสงค์ในการที่จะสื่อสารกับบริดจสโตน หรือกับผู้ใช้อื่น โดยในการแสดงความเห็นนั้น ท่านจะต้องให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ถูกต้องครบถ้วน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวจะถูกเก็บรักษาภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัว ของเว็บไซต์นี้ อนึ่ง เนื้อหาที่ปรากฏบนพื้นที่แสดงความคิดเห็นนี้ มิได้แสดงความเห็นของบริดจสโตน หรือของบริษัทในเครือแต่อย่างใด บริดจสโตนไม่มีหน้าที่ในการตรวจสอบความถูกต้องของเนื้อหาที่ปรากฏบนพื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็นดังกล่าว ท่านไม่ควรตัดสินใจซื้อสินค้าโดยอาศัยเพียงข้อมูลที่ปรากฏบนพื้นที่แสดงความเห็น โดยปราศจากคำแนะนำที่เหมาะสมจากผู้เชี่ยวชาญ

          ข. การอนุญาต

          ในการส่งผ่านข้อมูล หรือแสดงความเห็นใดๆ บนพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็น มีความหมายเท่ากับท่านได้ให้สิทธิซึ่งมิใช่สิทธิแต่เพียงผู้เดียวโดยปราศจากค่าลิขสิทธิ์ เป็นสิทธิซึ่งสามารถโอนให้แก่บุคคลอื่นได้ และเป็นสิทธิอันมิอาจเพิกถอนได้ แก่บริดจสโตนและผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งจากบริดจสโตน เพื่อให้มีสิทธิในการใช้ ทำซ้ำ นำออกแสดงต่อสาธารณะ จัดแสดงผ่านช่องทางดิจิตอล เผยแพร่ สร้างสรรค์งานอันพัฒนาขึ้นจากความคิดเห็นดังกล่าว หรือนำมาปรับใช้ (ทั้งนี้รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการแก้ไข เปลี่ยนแปลง แปล และการปรับปรุงขึ้นใหม่) ส่งต่อ ทำขึ้น ขาย เสนอขาย และนำเข้า หรือรวมเข้าซึ่งข้อมูลความเห็นดังกล่าว ไม่ว่าในรูปแบบใดๆ และไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ใดในเชิงพาณิชย์หรือไม่ก็ตาม โดยปราศจากค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งนี้ ในการที่ท่านส่งข้อมูลผ่านเว็บไซต์นี้ ท่านยืนยันและรับรองว่าท่านเป็นผู้มีสิทธิในข้อมูลที่ท่านได้ให้สิทธิแก่บริดสโตนตามข้อนี้ อีกทั้งข้อมูลดังกล่าวนั้นถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบและข้อบังคับ โดยท่านไม่อาจยกเลิกเพิกถอนได้ภายหลังจากการส่งข้อมูลความเห็นผ่านเว็บไซต์แล้ว

          ค. ข้อห้ามเกี่ยวกับการใช้พื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็น

          ท่านจะต้องใช้พื้นที่ในการแสดงความเห็นอย่างมีความรับผิดชอบ ท่านไม่สามารถแสดงความเห็นผ่านพื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็นได้ในกรณีต่อไปนี้ (1) จำกัดหรือยับยั้งสิทธิผู้ใช้อื่นในการเข้าใช้เว็บไซต์, (2) แสดงความเห็นที่ต้องห้ามตามกฎหมาย ข่มขู่ หมิ่นประมาท การแสดงความเห็นเชิงศาสนา การดูหมิ่นเหยียดหยาม การแสดงความเกลียดชัง การหมิ่นประมาทโดยการโฆษณา การแสดงความเห็นในเชิงลามกอนาจาร หยาบคาย ก้าวร้าวรุนแรง ภาพลามกอนาจาร ดูหมิ่นศาสนา การแสดงสื่อลามก, (3) สนับสนุนหรือส่งเสริมให้เกิดพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดการกระทำความผิดอาญา, ความรับผิดทางแพ่ง หรือเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายไทยหรือกฎหมายระหว่างประเทศใด ๆ, (4) ละเมิด คัดลอก หรือละเมิดสิทธิ์ของบุคคลที่สาม รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า สิทธิบัตร สิทธิความเป็นส่วนตัวหรือสาธารณะ หรือสิทธิใด ๆ, (5) มีไวรัสคอมพิวเตอร์หรือส่วนอื่น ๆ ที่เป็นอันตราย, (6) มีข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือเนื้อหาอื่นใดที่มีลักษณะเป็นเชิงพาณิชย์, (7) มีการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ หรือการชักชวนในเชิงพาณิชย์ทุกประเภท, (8) มีส่วนประกอบ หรือข้อบ่งชี้ว่าแหล่งกำเนิดหรือข้อความแถลงเป็นความเท็จ, (9) มีเนื้อหาที่ไม่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็น

          บริดจสโตนมีสิทธิ์เพียงผู้เดียว แต่ไม่มีหน้าที่ ในการทบทวนแก้ไขหรือลบเนื้อหาใด ๆ ที่ส่งผ่านทางพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็น อันได้แก่ (1) ฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้, (2) เป็นความผิดทางกฎหมาย เป็นการกระทำละเมิด หรือไม่เหมาะสม เมื่อเกิดการกระทำการฝ่าฝืนดังกล่าว บริดจสโตนมีสิทธิ์ในการใช้ดุลยพินิจในการยุติการเข้าถึงเว็บไซต์ของท่านโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

           แม้ว่าบริดจสโตนอาจควบคุมหรือตรวจสอบเนื้อหาที่ส่งผ่านพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็นได้เป็นครั้งคราว แต่ บริดจสโตนไม่มีหน้าที่ในการควบคุมหรือตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าว และไม่ต้องรับผิดชอบในเนื้อหาซึ่งผิดพลาด หมิ่นประมาท ใส่ร้าย คลาดเคลื่อน ข้อความเท็จ คำหยาบคาย ภาพลามกอนาจาร การดูหมิ่นศาสนา ลามกอนาจารความหยาบคาย อันตราย หรือความไม่ถูกต้องที่มีอยู่ในพื้นที่แสดงความคิดเห็น การแสดงเนื้อหาใด ๆ ในพื้นที่แสดงความคิดเห็น ไม่ถือเป็นการอนุมัติหรือรับรองโดยบริดจสโตน

          ง. การตระหนักรู้ถึงสิ่งที่แสดงความเห็น

          ท่านรับทราบว่าเนื้อหาใด ๆ ที่ท่านได้แสดงความเห็นลงบนพื้นที่สำหรับแสดงความคิดเห็นนั้นจะถูกเปิดเผยต่อสาธารณะ และท่านตกลงว่าเนื้อหาที่ท่านได้แสดงความเห็นดังกล่าวนั้นไม่ถือเป็นความลับ ท่านควรหลีกเลี่ยงที่จะแสดงความเห็นในประเด็นที่อ่อนไหว หรือเนื้อหาที่สื่อถึงข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นที่แสดงความคิดเห็น เมื่อใดก็ตามที่ท่านได้แสดงความเห็นลงบนพื้นที่แสดงความคิดเห็น ท่านจะต้องรับความเสี่ยงของท่านเอง บริดสโตนจะไม่รับผิดชอบไม่ว่ากรณีใด ๆ สำหรับการแสดงความเห็นของท่าน

          จ. ข้อกำหนดเพิ่มเติมสำหรับการแสดงความเห็นของลูกค้า

          เพื่อประโยชน์ในการให้บริการแก่ลูกค้า บริดจสโตนจัดให้มีพื้นที่สำหรับการแสดงความคิดเห็นของลูกค้า (“ความคิดเห็นของลูกค้า”) โดยความคิดเห็นของลูกค้าทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์จากผู้บริโภคที่ได้ซื้อผลิตภัณฑ์ของ บริดจสโตนแล้ว นอกเหนือจากข้อกำหนดที่ระบุไว้ข้างต้น ท่านจะต้องปฏิบัติตามแนวทางต่อไปนี้เพื่อทำให้แน่ใจว่าความคิดเห็นของท่านเหมาะสมที่จะแสดงความคิดเห็นบนพื้นที่แสดงความเห็น บริดจสโตนมีสิทธิ แต่ไม่มีหน้าที่ในการปฏิเสธการเผยแพร่ความคิดเห็นของลูกค้าซึ่งไม่สมบูรณ์ ไม่เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด หรือฝ่าฝืนข้อกำหนดเหล่านี้

          1. การมีตัวตนอยู่จริง ความคิดเห็นของลูกค้าจะต้องได้รับการยืนยันตัวตนโดยบริดจสโตน และ/หรือ ผู้ให้บริการของบริดจสโตน กระบวนการในการระบุตัวตนอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการยืนยันอีเมลแอดเดรส หรือชื่อในการล็อคอินเข้าใช้งานเว็บไซต์

          2. แสดงความคิดเห็นเฉพาะผลิตภัณฑ์ที่ท่านใช้เท่านั้น พื้นที่แสดงความคิดเห็นของลูกค้ามีไว้เพื่อการแบ่งปันข้อมูลอันเป็นประโยชน์จากผู้บริโภค ที่มีประสบการณ์จริงในการใช้งานผลิตภัณฑ์ หากท่านไม่เคยใช้ผลิตภัณฑ์ ท่านควรหลีกเลี่ยงการแสดงความคิดเห็น

          3. แสดงความเห็นตรงตามหัวข้อ พื้นที่แสดงความคิดเห็นจะมุ่งไปที่ตัวผลิตภัณฑ์ คุณลักษณะและประสบการณ์ของผู้บริโภคที่ใช้สินค้า กรุณาจดจำไว้ว่า ความคิดเห็นของท่านจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อผู้ใช้งานอื่น ถ้าความเห็นนั้นระบุรายเอียดอย่างชัดเจนว่าเพราะเหตุใดท่านจึงชอบหรือไม่ชอบผลิตภัณฑ์นั้นๆ ควรหลีกเลี่ยงการพูดถึงราคา ข้อเสนอพิเศษ การบริการลูกค้า หรือปัจจัยอื่นๆ ซึ่งอาจแปรผันไปกันตามลักษณะของตลาด และควรหลีกเลี่ยงการโพสต์ข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทหรือเว็บไซต์ของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงบริษัทคู่แข่งของบริดจสโตนด้วย

          4. คำนึงถึงผู้อื่น ในการโพสต์ความคิดเห็นของลูกค้านั้น ท่านจะต้องคำนึงถึงผู้ใช้คนอื่นๆ ไม่แสดงความเห็นโดยใช้ถ้อยคำที่ไม่เหมาะสม วิจารณ์ในเชิงลบ หรือแสดงความเห็นที่มีเนื้อหาไปในเชิงดูถูกเหยียดหยาม และหลีกเลี่ยงการใช้ถ้อยคำหยาบคายหรือไม่เหมาะสม

          5. ไม่โพสต์ข้อมูลส่วนบุคคล ไม่โพสต์ต์ข้อมูลส่วนตัวของท่านหรือของบุคคลอื่น โดยเฉพาะข้อมูลที่สามารถระบุตัวตน หรือข้อมูลที่เป็นความลับ

          6. พนักงานของบริดสโตน พนักงานของบริดจสโตนและบริษัทในเครือไม่ควรแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ โดยในการแสดงความคิดเห็น ท่านต้องยืนยันและรับรองว่าท่านไม่ใช่พนักงานของบริดจสโตนหรือบริษัทในเครือ อนึ่ง การแสดงความเห็นซึ่งกระทำโดยพนักงานของบริดสโตนหรือบริษัทในเครือ ไม่ถือว่าได้รับการอนุมัติหรือรับรองจากบริดจสโตนหรือบริษัทในเครือแต่อย่างใด

          7. รูปภาพหรือสื่อที่ปรากฏในความคิดเห็นของลูกค้า ในกรณีที่ท่านมีโอกาสได้โพสต์ภาพหรือสื่ออื่นใดอันเกี่ยวกับความคิดเห็นของผู้บริโภค (“สื่อ”) ท่านจะต้องไม่โพสต์ภาพหรือสื่ออันเป็นการละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาหรือสิทธิ์อื่นใดของผู้อื่น บริดจสโตนขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการลบสื่อใดๆที่ไม่เหมาะสม หรือที่ถือว่าละเมิดสิทธิของบุคคลอื่น และให้ถือว่าท่านได้มอบสิทธิ กรรมสิทธิ์และผลประโยชน์ทั้งหมดในสื่อเหล่านั้น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงลิขสิทธิ์และสิทธิ์ใด ๆ ในทรัพย์สินทางปัญญาให้แก่บริดจสโตน

6. ข้อห้ามในการใช้เว็บไซต์การใช้เนื้อหาและรูปภาพที่มีไว้ให้ดาวน์โหลดใน “หมวด มีเดียเซ็นเตอร์”

          เว็บไซต์นี้รวมถึงเนื้อหาทั้งหมด จัดทำขึ้นเพื่อเป็นการให้ข้อมูล เพื่อการใช้ส่วนตัว มิใช่เพื่อการแข่งขัน นอกเหนือจากข้อกำหนดที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดการใช้นี้ ท่านตกลงที่จะไม่เข้าถึง และ/หรือ ใช้เว็บไซต์นี้เพื่อวัตถุประสงค์ใดที่มิได้รับอนุญาตโดยข้อกำหนดนี้ และจะไม่ส่ง โพสต์ หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ดังต่อไปนี้บนเว็บไซต์

          1. เนื้อหาที่เป็นการโฆษณาหรือการชักชวนให้เข้าร่วมธุรกิจใด ๆ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การส่งข่าวขยะ จดหมายลูกโซ่และแชร์ลูกโซ่

          2. เนื้อหาที่ประกอบด้วยซอฟท์แวร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ หรือชุดคำสั่งคอมพิวเตอร์ไม่ว่าประเภทใด รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงไวรัสคอมพิวเตอร์ โปรแกรมอัตโนมัติบนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานตามคำสั่ง และมัลแวร์อื่นใดที่เป็นอันตราย

          3. เก็บข้อมูลของบุคคลอื่น รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้งานอื่น

          4. โพสข้อมูลจำนวนมากอย่างไม่มีเหตุอันควรลงบนระบบโครงสร้างของเว็บไซต์ และ/หรือ

          5. กระทำวิศวกรรมย้อนกลับ หรือโปรแกรมแปลกลับบนเว็บไซต์

7. การปฏิเสธการรับรอง

          เนื้อหาทั้งหมดรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ข้อมูล หรือคำแนะนำ บนเว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นตามรูปแบบที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน (as is) และตามที่มีในปัจจุยัน (as available) และผู้ใช้งานจะต้องรับความเสี่ยงในการใช้ข้อมูลด้วยตนเอง อนึ่ง เนื้อหาต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์สามารถเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ และท่านตกลงสละสิทธิเรียกร้องการรับประกันและความรับผิดชอบจากบริดจสโตน ทั้งโดยชัดแจ้งหรือโดยปริยาย รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การรับประกันโดยนัยถึงความถูกต้อง ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ ความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ หรือการไม่ละเมิดสิทธิ

          โดยไม่จำกัดถึงสิ่งที่กล่าวมาข้างต้น ท่านรับทราบว่าบริดจสโตนไม่ยืนยันหรือรับรองว่าเว็บไซต์นี้จะสามารถเข้าถึงได้โดยไม่ขัดข้อง หรือเว็บไซต์หรือระบบจัดการการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ปราศจากข้อผิดพลาด ความชำรุดบกพร่อง ข้อบกพร่องในรูปแบบ ความคลาดเคลื่อน ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรือส่วนประกอบใดๆ ที่เป็นอันตราย ในการใช้เว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องรับความเสี่ยงในการใช้เนื้อหา ข้อมูล และหรือพื้นที่แสดงความคิดเห็นด้วยตัวท่านเอง

          บริดจสโตนไม่รับประกันหรือรับรองการใช้ หรือผลจากการใช้ข้อมูลหรือสิ่งใด ๆ บนเว็บไซต์นี้ในแง่ของความถูกต้อง ครบถ้วน ความน่าเชื่อถือ หรือในประการอื่นใด และข้อมูลในเว็บไซต์นี้อาจมีข้อผิดพลาดทางเทคนิค หรือการพิมพ์ผิด บริดจสโตน ใช้ความพยายามอย่างสมเหตุสมผลในการใส่เนื้อหาที่ถูกต้องและอัพเดตในเว็บไซต์ แต่อย่างไรก็ตาม อาจมีความผิดพลาดหรือคลาดเคลื่อนเกิดขึ้นได้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาและข้อมูลจำเพาะของผลิตภัณฑ์ นอกจากนี้ ข้อมูลที่เกี่ยวกับราคาและการวางจำหน่ายของผลิตภัณฑ์อาจเปลี่ยนแปลงหรืออัพเดตได้โดยมิต้องแจ้งให้ทราบ

8. การจำกัดความรับผิด

          บริดจสโตนหรือบุคคลอื่นใดซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องในการสร้างสรรค์ การผลิต การให้บริการ การให้เช่าพื้นที่เว็บไซต์ การบำรุงรักษา และ/หรือ การปรับปรุงเว็บไซต์นี้ให้เป็นปัจจุบัน ไม่ต้องรับผิดไม่ว่ากรณีใดก็ตาม ในความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้เว็บไซต์ เนื้อหาบนเว็บไซต์ หรือพื้นที่แสดงความคิดเห็นบนเว็บไซต์นี้ รวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงค่าเสียหายที่เกิดขึ้น ไม่ว่าโดยตรง โดยอ้อม โดยไม่มีเจตนา เชิงลงโทษ และ/หรือเป็นผลสืบเนื่อง ซึ่งความเสียหายดังกล่าวที่เกิดขึ้นรวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะความเสียหายแก่ทรัพย์สินหรือร่างกาย ความผิดพลาด การละเว้น การขัดขวาง การเสื่อมสภาพของไฟล์ข้อมูล การลบออกหรือความเสียหายของอีเมล์ ข้อผิดพลาด ข้อมูลสูญหาย สูญเสียผลกำไร ความชำรุดบกพร่อง ไวรัสคอมพิวเตอร์ และ/หรือความล่าช้า อันเนื่องมาจากการใช้งานเว็บไซต์นี้ของท่าน รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะการกระทำภายนอกที่อยู่นอกเหนือการควบคุม ความล้มเหลวของระบบเครือข่าย ความล้มเหลวของระบบฮาร์ดแวร์หรือซอฟท์แวร์ การโจรกรรม ความล้มเหลวของระบบอินเทอร์เน็ต การเข้าถึงข้อมูลโดยมิได้รับอนุญาต ความประมาทเลินเล่อของบริดจสโตน หรือข้อผิดพลาดจากตัวท่านเอง และ/หรือหรือเหตุอื่นใด แม้ว่าบริดจสโตนจะได้รับคำเตือนเกี่ยวกับความเสียหายเช่นว่านี้แล้วก็ตาม อนึ่ง ท่านตกลงให้ข้อความในหมวดนี้ใช้บังคับถึงเนื้อหาและพื้นที่แสดงความคิดเห็นทั้งหมดในเว็บไซต์นี้ด้วย

9. การสิ้นสุดการให้บริการ

          ไม่ว่าในเวลาใด ๆ บริดจสโตนขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการให้บริการเว็บไซต์ พื้นที่แสดงความคิดเห็น การประกวดแข่งขัน เนื้อหา สิ่งใดๆ อุปกรณ์เครื่องมือ ข้อมูลจำเพาะ แบบ และ/หรือผลิตภัณฑ์ใด ๆ ซึ่งอยู่บนเว็บไซต์นี้ได้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ ผลิตภัณฑ์ วิธีการ และกระบวนการซึ่งปรากฏอยู่บนเว็บไซต์นี้ อยู่ภายใต้ความคุ้มครองแห่งกฎหมายว่าด้วยทรัพย์สินทางปัญญาไทยและต่างประเทศ บริดจสโตนขอสงวนสิทธิแต่เพียงผู้เดียวในการยกเลิกข้อกำหนด และการเข้าถึงเว็บไซต์นี้ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ไม่ว่าจะได้แจ้งหรือมิได้แจ้งให้ท่านทราบก็ตาม

10. การชดใช้ความเสียหาย

          ท่านตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายและปกป้อง บริดจสโตนและบริษัทในเครือ รวมถึง พนักงาน กรรมการ ผู้ถือหุ้น ตัวแทน ผู้แทน ผู้สืบทอดตำแหน่งและผู้ที่ได้รับมอบหมายของบริดจสโตนและบริษัทในเครือ จากการเรียกร้อง ฟ้องร้องดำเนินคดี ความเสียหาย ความรับผิด ความสูญหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมเรียกว่า “ความสูญเสีย”) ซึ่งความสูญเสียเกิดขึ้นผู้ที่ได้รับความเสียหายจากเหตุดังต่อไปนี้ (1) การปฏิบัติฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์ของท่าน (2) การใช้งานเว็บไซต์และเนื้อหาของท่าน รวมไปถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการโพสต์ต์ข้อความหรือสื่อใด ๆ ลงบนเว็บไซต์ในส่วนพื้นที่แสดงความคิดเห็น หรือความคิดเห็นของลูกค้า (3) การบาดเจ็บแก่ร่างกาย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทั้งที่จับต้องได้และจับต้องไม่ได้ การสูญเสียข้อมูล ความสูญเสียที่เกิดแก่ บริดจสโตนอันเป็นผลมาจากการฝ่าฝืนข้อกำหนดในการใช้เว็บไซต์นี้ของท่าน (รวมไปถึงความเสียหาย สูญหายอันเนื่องมาจากการกระทำที่มิชอบของบุคคลภายนอกซึ่งท่านอาจป้องกันมิให้เกิดขึ้นได้ด้วยการใช้ความระมัดระวังตามสมควร) และ/หรือ (4) การกระทำและการงดเว้นการกระทำของท่านที่เกี่ยวเนื่องกับการใช้เว็บไซต์ หรือเนื้อหาในเว็บไซต์นี้ ยิ่งไปกว่านั้น ท่านตกลงที่จะชดใช้ความเสียหายให้แก่ บริดจสโตน ทั้งจะปกป้องบริดจสโตนจากความสูญเสียใด ๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการที่ท่านได้ให้ข้อมูลที่ไม่ถูกต้อง หรือเป็นเท็จแก่ บริดจสโตนผ่านทางเว็บไซต์ ไม่ว่าจะเป็นไปเพื่อการเข้าถึงผลิตภัณฑ์หรือบริการในเว็บไซต์หรือไม่ก็ตาม

11. เบ็ดเตล็ด

          ก. ระยะเวลาของหน้าที่ของท่าน

หน้าที่ของท่านภายใต้ข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้ตามที่มีอยู่ในปัจจุบัน และอาจได้รับการแก้ไขได้ในอนาคตนั้น ยังคงมีอยู่ตราบเท่าที่ท่านยังคงเข้าใช้เว็บไซต์นี้ หรือใช้ หรือเก็บรักษาไว้ซึ่ง เนื้อหาหรือสำเนาของเนื้อหาใดๆ ของเว็บไซต์นี้ ท่านอาจยกเลิกหน้าที่ของท่านตามข้อกำหนดนี้ได้ไม่ว่าในเวลาใด ๆ เมื่อท่านยกเลิกการใช้งานเว็บไซต์นี้ และเมื่อท่านได้ทำลายเนื้อหาและสำเนาของเนื้อหาทั้งหมดที่ได้รับจากเว็บไซต์นี้

          ข. ความตกลงเบ็ดเสร็จเด็ดขาดและโมฆะแยกส่วน

ข้อกำหนดนี้เป็นความตกลงเบ็ดเสร็จระหว่างท่านและบริดจสโตนเกี่ยวกับการใช้งานเว็บไซต์นี้และสิ่งอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซต์นี้ ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดแห่งข้อกำหนดนี้ขัดต่อกฎหมาย ไม่สมบูรณ์ หรือไม่มีผลใช้บังคับ ให้ส่วนนั้นถือว่าถูกตัดออกและไม่มีผลกระทบถึงความสมบูรณ์ที่ใช้บังคับได้ของส่วนอื่นๆ ที่เหลืออยู่ บริดจสโตนอาจเปิดโอกาสให้ท่านใช้บริการช่องทางการสื่อสารบนเว็บไซต์เป็นครั้งคราว และหากท่านเข้าร่วมใช้บริการดังกล่าว ท่านตกลงให้ข้อกำหนดพิเศษที่เกี่ยวเนื่องกับบริการเช่นว่านั้นเป็นส่วนหนึ่งของข้อกำหนดนี้ด้วย

          ค. กฎหมายที่ใช้บังคับ

เว็บไซต์นี้ได้รับการควบคุมและดำเนินการโดยบริดจสโตนในประเทศไทย บริดจสโตนไม่รับรองว่าเนื้อหาบนเว็บไซต์นี้เหมาะสมสำหรับการใช้งานนอกประเทศ ท่านอาจไม่สามารถใช้เว็บไซต์นี้หรือดึงเนื้อหาใดๆ ออกมาอันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายแห่งประเทศไทยได้ ในกรณีที่ท่านเข้าใช้งานเว็บไซต์นี้จากสถานที่อื่นนอกประเทศไทย ท่านจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายแห่งสถานที่นั้นด้วย ข้อกำหนดในการใช้งานเว็บไซต์นี้อยู่ภายใต้บังคับของกฎหมายแห่งราชอาณาจักรไทย ทั้งนี้ โดยไม่คำนึงถึงการเลือกบังคับใช้กฎหมาย หรือหลักการขัดกันแห่งกฎหมาย ท่านตกลงว่าในกรณีที่ท่านมีเหตุต้องใช้สิทธิทางศาลอันเกี่ยวด้วยเว็บไซต์นี้ ท่านจะต้องดำเนินคดีภายใต้เขตอำนาจของศาลแห่งราชอาณาจักรไทย

          ง. การสละสิทธิ

การที่บริดจสโตนเพิกเฉยไม่ใช้สิทธิใดๆ ที่มีอยู่ภายใต้ข้อกำหนดนี้ หรือโต้ตอบการฝ่าฝืนข้อกำหนดการใช้ของท่านหรือของบุคคลอื่น ไม่ถือว่าบริดจสโตนสละสิทธิที่จะใช้สิทธินั้นต่อท่านหรือบุคคลอื่นในภายหลัง

          จ. หัวข้อเรื่อง

หัวข้อที่ระบุในข้อกำหนดการใช้เว็บไซต์นี้เป็นไปเพื่อความสะดวกเท่านั้น มิได้นิยาม จำกัด ตีความ หรือระบุขอบเขตของเนื้อความ หรือมีผลโดยประการใด ๆ ต่อเนื้อความในหัวข้อนั้น ๆ