การรับประกัน

นโยบายการรับประกันคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ บริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตัน 

“ผลิตภัณฑ์” ภายใต้นโยบายการรับประกันคุณภาพ หมายถึง ยางนอก ยางใน หรือยางรอง ภายใต้ยี่ห้อบริดจสโตน, ไฟร์สโตน และ เดย์ตัน ซึ่งจัดจำหน่ายโดย บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด แต่ไม่รวมถึงยางหล่อดอก

1. บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะรับประกันผลิตภัณฑ์ภายใต้ยี่ห้อบริดจสโตน, ไฟร์สโตน และเดย์ตัน เฉพาะตาม ข้อกำหนดและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันนี้เท่านั้น โดยไม่รวมถึงการรับประกันอื่นใดนอกเหนือจากนี้ เช่น ค่าบริการอันเกิดขึ้นจากค่าถอดใส่, ค่าสูญเสียเวลา, ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากไม่ได้ใช้รถยนต์ หรือค่าความไม่สะดวก เป็นต้น

2. ผลิตภัณฑ์จะได้รับการประกัน เฉพาะกรณีที่ความเสียหายเกิดขึ้นเนื่องจากข้อบกพร่องในด้านการออกแบบ, กรรมวิธีการ ผลิต และ/หรือวัสดุที่ใช้ในการผลิต เท่านั้น

3. ในการประเมินความความเสียหายของผลิตภัณฑ์ว่าอยู่ภายใต้การรับประกันนี้หรือไม่ ผลิตภัณฑ์จะต้องได้รับการตรวจสอบโดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด

4. หากผลการตรวจสอบ ปรากฏว่าความเสียหายของผลิตภัณฑ์เกิดจากข้อบกพร่องตามที่ระบุไว้ในนโยบายการรับประกันนี้ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด จะชดเชยความเสียหายให้แก่ผู้ใช้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

     4.1 จำนวนในการชดเชยสำหรับยางนอก จะถูกคำนวณจาก “ ระดับความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่ ” ซึ่งสามารถคำนวณได้ดังนี้

จำนวนในการชดเชย = ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่
ความลึกร่องดอกยางเดิม
x ราคายางนอก (บาท)

     4.2 จำนวนในการชดเชยสำหรับยางใน หรือ ยางรองจะถูกคำนวณตามเงื่อนไข ดังนี้

          4.2.1 ในกรณีที่ยางใน หรือยางรองขอรับการชดเชยพร้อมกับยางนอก

จำนวนในการชดเชย = ความลึกร่องดอกยางของยางนอกที่เหลืออยู่
ความลึกร่องดอกยางของยางนอกเดิม
x ราคายางในหรือยางรอง (บาท)

           4.2.2 ในกรณีที่ยางใน หรือยางรองเท่านั้นที่ขอรับการชดเชย (ไม่มียางนอก)

                     จำนวนในการชดเชย = 50% ของราคายางในหรือยางรอง (บาท)

     4.3 การชดเชยจะกระทำโดยการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ใหม่แก่ผู้ใช้

5. ข้อยกเว้น ผลิตภัณฑ์ที่มีลักษณะดังต่อไปนี้จะไม่อยู่ภายใต้นโยบายการรับประกันนี้

     5.1 ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายเนื่องจาก การถอด-ประกอบ หรือการเก็บรักษาที่ไม่ถูกต้อง

     5.2 ยางนอกที่ถูกใช้จนมีความลึกร่องดอกยางเหลืออยู่น้อยกว่าที่กำหนด ตามประเภทของยาง ดังต่อไปนี้

  • ยางสำหรับรถนั่ง / ยางสำหรับรถกระบะและรถตู้
    ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่น้อยกว่า 2 มิลลิเมตร

  • ยางสำหรับรถบรรทุกเล็ก, กลาง
    ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่น้อยกว่า 3 มิลลิเมตร

  • ยางสำหรับรถบรรทุกและรถโดยสาร
    ความลึกร่องดอกยางที่เหลืออยู่น้อยกว่า 4 มิลลิเมตร

     5.3 ยางนอกที่เคยได้รับการซ่อมแซม การเปลี่ยนหน้ายาง หรือเรียกร้องการชดเชยมาก่อน, ยางในหรือยางรองที่เคยได้รับการซ่อมแซม หรือเคยใช้งานมาก่อน

     5.4 ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากการกระทำหรือการใช้งานไม่ถูกต้อง เช่น ศูนย์ล้อไม่ถูกต้อง, ล้อไม่สมดุลย์, การบกพร่องของเบรคหรือโช๊คอัพ, การเติมลมยางไม่ถูกต้องหรือการบรรทุกน้ำหนักเกินอัตรา, ถูกกระทำจากน้ำมัน สารเคมี หรือไฟ, ใช้กระทะล้อไม่ได้มาตรฐาน, ถูกทำลายหรือกระแทก, ขับรถขณะลมยางอ่อนผิดปกติ, ความเสียหายโดยเจตนา หรือใช้งานอื่นๆที่ไม่ถูกต้อง

     5.5 ผลิตภัณฑ์ที่เสียหายจากอันตรายบนถนน เช่น ตะปู, สลักเกลียว, หิน, แก้ว, ขอบถนน หรือจากสิ่งของที่ติดเข้าไปในร่องยาง/โครงยาง หรือจากส่วนประกอบของตัวรถยนต์

     5.6 ผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย เนื่องจากสภาพอากาศและผลกระทบจากบรรยากาศ

     5.7 ผลิตภัณฑ์ซึ่งนำมาซื้อขายใหม่ หรือถูกเปลี่ยนเจ้าของ

     5.8 ผลิตภัณฑ์ที่มีอายุเลยกำหนดระยะเวลาการรับประกัน โดยระยะเวลาการรับประกันผลิตภัณฑ์ของ บริดจสโตน, ไฟร์สโตนและเดย์ตัน เป็นดังนี้

6. ผู้ใช้จะต้องส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย พร้อมกับหลักฐานการซื้อ และ/หรือ ใบรับประกัน ไปยังผู้แทนจำหน่ายหรือองค์กรที่กำหนด โดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด รวมถึงผู้ใช้จะต้องให้ข้อมูลของผู้ใช้และลักษณะการใช้งานโดยถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นความจริง ดังนี้

ทั้งนี้ ในกรณีที่ข้อมูลไม่ถูกต้องและ/หรือ ไม่เพียงพอต่อการพิจารณา บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ขอสงวนสทิธิ์ไม่พิจารณาตรวจสอบความเสียหายของผลิตภัณฑ์นั้น ๆ และส่งผลิตภัณฑ์ที่เสียหายดังกล่าวคืนให้กับผู้แทนจำหน่าย

7. ผลการพิจารณาให้การชดเชยแก่ผลิตภัณฑ์ที่เสียหาย โดย บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด ถือเป็นที่สุด และผลิตภัณฑ์ที่ยอมรับการชดเชย จะถือเป็นทรัพย์สินของ บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

8. บริษัท บริดจสโตนเซลส์(ประเทศไทย)จำกัด ขอสงวนสทิธิ์ในการยกเลิก และ/หรือแก้ไขเปลยี่นแปลงนโยบายนี้ทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของนโยบาย เพื่อความเหมาะสมโดยไม่จำเป็นต้องแจ้งล่วงหน้า

หมายเหตุ:

     1) บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด เป็นบริษัทที่จำหน่ายผลิตภัณฑ์ และ/หรือบริการให้กับบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

     2) การวัดความลึกร่องดอกยางของยางนอกที่เหลืออยู่ โดย บริษัท ไทยบริดจสโตน จำกัด ถือเป็นที่สิ้นสุด

     3) ราคายางนอก ยางใน และยางรอง เป็นราคาที่ถูกกำหนดโดยบริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด

     4) สำหรับรถใหม่, วันที่ซื้อผลิตภัณฑ์ยางรถยนต์ให้นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนรถยนต์หรือวันที่ระบุในใบเสร็จรับเงินของการซื้อรถยนต์

     5) กรณีที่ไม่มีหลักฐานการซื้อขาย และ/หรือ ใบรับประกันสินค้า ระยะเวลาการรับประกันจะเริ่มนับจาก เดือน/ปี ที่ผลิตเป็นหลัก

     6) ผู้ใช้ หมายถึง บุคคลซึ่งซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่จากร้านค้า หรือซื้อรถยนต์ใหม่ซึ่งติดตั้งผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์สโตน หรือเดย์ตัน

     7) ร้านซึ่งจำหน่ายผลิตภัณฑ์ หมายถึง สถานที่ซึ่งขายผลิตภัณฑ์ยี่ห้อ บริดจสโตน, ไฟร์สโตน หรือเดย์ตัน ให้กับผู้ใช้ เช่น ผู้แทนจำหน่าย หรือผู้แทนจำหน่ายช่วงและอื่นๆ เป็นต้น